Pomoc Koszyk

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORMOR INTERNATIONAL POLSKA

I. Postanowienia ogólne

II. Warunki zawierania umowy sprzedaży

III. Sposoby i terminy płatności za produkt

IV. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

V. Reklamacja produktu (dotyczy produktów zakupionych online)

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur

VII. Prawo odstąpienia od umowy

VIII. Ochrona danych osobowych

IX. Zmiana Regulaminu

X. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących konsumentami

XI. Postanowienia końcowe

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.

Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach

Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać

jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Internetowy  prowadzony jest przez ForMor International Polska Wioletta Strauchold NIP 5361492547  REGON 016382940

(z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek).

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do

Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Rezerwacji (z wyjątkiem pkt X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu

dokonania przez Klienta Rezerwacji lub Zamówienia.

5. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym lub w przypadku udostępnienia możliwości

dokonywania Rezerwacji / Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na

odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Rezerwacji / Zamówienia, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez ForMor International Polska Wioletta Strauchold NIP 5361492547  REGON 016382940 do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą,

należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) ForMor Polska – Wioletta Strauchold, działający pod firmą ForMor Polska Wioletta Strauchold w spadku adres poczty elektronicznej: polska@formor.com, numer telefonu kontaktowego: 605 079 909 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora). Adres do doręczeń Produktów zwracanych w ramach reklamacji lub wykonania prawa odstąpienia od umowy: ForMor International Polska Wioletta Strauchold NIP 5361492547  REGON 016382940 ul. Leśna 84 05-119 Józefów.

b) CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie wynagrodzenia brutto

(uwzględniająca podatek) należnego ForMor Polska Wioletta Strauchold tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie

zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

c) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy;

d) KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną; (2) osoba prawna albo

(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

prawną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest

osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać

prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży

oraz okazać taką zgodę na każde żądanie ForMor Polska Wiolettta Strauchold; przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach Serwisu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

e) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f) KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu Internetowego,

polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów,

wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi

umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów i

wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. W ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia odpowiednio Umowy Sprzedaży. W celu zachowania najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego ForMor Polska.eu w spadku może

wprowadzić maksymalny limit Produktów lub limit Ceny Produktów możliwych do dodania do

Koszyka w ramach jednego Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego limitu Klientowi

wyświetlony zostanie automatyczny komunikat z prośbą o kontakt z ForMor Polska Wioletta Strauchold w przypadku chęci zawarcia umowy na większą ilość Produktów.

g) PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a ForMor Polska,za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe.

h) PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach

wyrażonych w ramach Serwisu Internetowego, proponowane przez ForMor Polska Wioletta Strauchold w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (takich jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki).

i) REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady

zawierania Umów Rezerwacji i Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług

udostępnianych przez ForMor Polska Wioletta Strauchold za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i ForMor Polska Wioletta Staruchold . W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); j) TREŚĆ / TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio ForMor Polska Wioletta Strauchold, kontrahentów ForMor Polska Wioletta Strauchold, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu Internetowego.

j) USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z

późn. zm.), przez ForMor Polska Wioletta Strauchold na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z ForMor Polska Wioletta Strauchold, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

k) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

l) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest

niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się ForMor Polska Wioletta Strauchold, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży

tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) dostęp

do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub

Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji

23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:

1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz

obsługi Javascript; By złożyć Zamówienie lub Rezerwację, Klient musi posiadać ważny/aktywny

adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące,

umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

ł) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy

Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składane z wykorzystaniem

środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę

zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania

Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez ForMor Polska Wioletta Strauchold na zasadach określonych Regulaminie oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. ForMor Polska Wioletta Strauchold świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów polegające

umożliwieniu Klientom składania Zamówień zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

3. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym w przypadku korzystania z Koszyka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Umieszczenie w Koszyku Produktów nie zapewnia ich dostępności.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie

prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta,

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w

związku z zawarciem Umowy Sprzedaży w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla

prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas

tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta,

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez ForMor Polska Wioletta Strauchold w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych

Klientów oraz dla ForMor Polska Wioletta Strauchold,

e) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek Treści

zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających

majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste,

f) niepodejmowania działań takich jak:

• rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej

lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści

bezprawnych),

• podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu

wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów

lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego i

realizowania płatności,

• modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści w szczególności podanych w ramach Serwisu

Internetowego, Cen lub opisów Produktów,

g) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności

za pobraniem.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu

porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

2. ForMor Polska Wioletta Strauchold umożliwia składanie

Zamówień na Produkty w Serwisie Internetowym.

3. W ramach rozwoju świadczonych usług,ForMor Polska Wioletta Strauchold 

może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków

porozumiewania się na odległość na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Klientem a ForMor Polska Wioletta Strauchold może nastąpić po uprzednim złożeniu

przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

5. ForMor Polska Wioletta Strauchold umożliwia Klientowi złożenie

Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

b) Klient musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych

do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub

nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu

Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

Produkt/y, liczba Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i

sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami

niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli jest taka potrzeba, w ramach formularza wystawienia faktury

VAT, również numeru NIP.

c) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez ForMor Polska Wioletta Strauchold sposobów dostawy.

d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu

zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

e) Klient przesyła ForMor Polska Wioletta Strauchold 

Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu

Internetowego (przycisk: „Zamów i zapłać”). Wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać”, Klient ma

możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

g) W zależności od wybranego sposobu zapłaty Klient może zostać przekierowany do stron

zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

6. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

a) ForMor Polska Wioletta Strauchold wysyła do Klienta

wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży,

b) Klient przesyłaForMor Polska Wioletta Strauchold Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej,

c) wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. ForMor Polska Wioletta Strauchold w odpowiedzi na Zamówienie

niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

8. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, ForMor Polska Wioletta Strauchold wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w

ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w

zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia.

9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y), tj. otrzymania przez Klienta

wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. ForMor Polska Wioletta Strauchold przesyła Klientowi potwierdzenie

warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach

Zamówienia ofert, ForMor Polska Wioletta Strauchold skontaktuje się z Klientem w celu:

a) poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia  wszystkich złożonych w ramach

Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży albo

b) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej ForMor Polska Wioletta Strauchold zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia ForMor Polska Wioletta Strauchold  w spadku z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 11 poniżej.

11. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa

Sprzedaży w zakresie wskazanych przez ForMor Polska Wioletta Strauchold  Produktów nie zostanie zawarta, a ForMor Polska Wioletta Strauchold  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta, chyba że Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

12. Niezależnie,ForMor Polska Wioletta Strauchold może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

13. ForMor Polska Wioletta Strauchold dąży do zapewnienia

dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

14. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. ForMor Polska Wioletta Straucholdmoże w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości

Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami

Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za

transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

15. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym lub w Sklepach Stacjonarnych nie podlegają

łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. ForMor Polska Wioletta Strauchold udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie Internetowym w zakładce „Metody

płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą

zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4. W przypadku nieotrzymania przez ForMor Polska Wioletta Strauchold płatności Klienta ForMor Polska Wioletta Strauchold  w spadku może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 1 dnia od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty i anulowanie Zamówienia. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z ForMor Polska Wioletta Strauchold w spadku, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku umożliwienia Klientowi wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany będzie  do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

IV. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie każdorazowo

wskazanym w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. ForMor Polska Wioletta Strauchold może wprowadzić szczególne warunki dostawy, w szczególności ustalić od jakiej kwoty Zamówienia obowiązywać będzie darmowa dostawa. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia

przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się

czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez ForMor Polska Wioletta Straucholdczas doręczania Produktu przez przewoźnika.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego

Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez ForMor Polska Wioletta Strauchold jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od

dnia (początek biegu terminu dostawy):

a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego ForMor Polska Wioletta Strauchold w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności

przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

b) zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za

pobraniem.

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym.

V. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ForMor Polska Wioletta Straucholdwzględem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu

Cywilnego.

2. Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub

dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie

gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

3. ForMor Polska Wioletta Strauchold zobowiązany jest dostarczyć

Klientowi Produkt bez wad.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: ForMor Polska Wioletta Strauchold ul. Leśna 84 05-119 Józefów z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie ForMor Polska Wioletta Strauchold  razem z żądaniem, w celu umożliwienia ForMor Polska Wioletta Strauchold zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez ForMor Polska Wioletta Strauchold sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Serwisu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że ForMor Polska Wioletta Strauchold niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. ForMor Polska Wioletta Strauchold jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego;

6.  Klient może zamiast zaproponowanego przez ForMor Polska Wioletta Strauchold  usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany

Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ForMor Polska Wioletta Strauchold.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i

znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby

Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz (2) żądania sposobu

doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedażym, a także (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez ForMor Polska Wioletta Strauchold. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na

skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.  ForMor Polska Wioletta Strauchold ustosunkuje się do reklamacji

Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a ForMor Polska Wioletta Strauchold nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez ForMor Polska Wioletta Strauchold do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi

niezbędne będzie dostarczenie Produktu do ForMor Polska Wioletta Strauchold, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt ForMor Polska Wioletta Strauchold w na adres ForMor Polska Wioletta Strauchold  ul. Leśna 84 05-119 Józefów, z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie  utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienieForMor Polska Wioletta Strauchold, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym

Produkt się znajduje.

10.  ForMor Polska Wioletta Strauchold odpowiada z tytułu rękojmi,

jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu

Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z

upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez

Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

VI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR (ADR)

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma

charakter dobrowolny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do

tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Inspekcji Handlowej;

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania

sporu między Klientem, a ForMor Polska Wioletta Strauchold;

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a ForMor Polska Wioletta Strauchold, korzystając także z bezpłatnej

pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której

zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich);

d) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form

pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i

Konsumentami.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa (co stanowi przyznanie umownego prawa odstąpienia Klientom niebędącym Konsumentami). Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia ForMor Polska Wioletta Strauchold w spadku przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres: ForMor Polska Wioletta Strauchold ul. Leśna 84, 05-119 Józefów;

b) z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu;

2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe;

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w

posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku

Umowy Sprzedaży, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia

w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie

pierwszego z Produktów.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. ForMor Polska Wioletta Strauchold ma obowiązek niezwłocznie,

nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym).

6. ForMor Polska Wioletta Strauchold dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli właściciel ForMor Polska Wioletta Strauchold nie zaproponował, że odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.

7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt, chyba że właściciel ForMor Polska Wioletta Strauchold zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu

zwrócenia Produktu (w tym noszącego ślady użycia) wystarczy jego odesłanie przed upływem terminu na adres: ForMor Polska Wioletta Strauchold ul. Leśna 84 05-119 Józefów. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z

niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

Produktu.

9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. ForMor Polska Wioletta Strauchold może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór

zwracanych Produktów, przez ForMor Polska Wioletta Strauchold 

Klienta.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do

umów: (1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (2) w której

przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. W przypadku gdy Produkt został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy o kredyt konsumencki zawartej przez Klienta z wybranym kredytodawcą w związku z Umową Sprzedaży, a Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, Umowa Sprzedaży pozostaje w mocy i Sprzedawcy przysługuje roszczenie wobec Klienta o zapłatę należności wynikających z Umowy Sprzedaży, chyba że Klient niezwłocznie zwróci Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca go przyjmie. Produkt należy odesłać na adres: ForMor Polska Wioletta Strauchold ul. Leśna 84, 05-119 Józefów (w miarę możliwości prosimy o dołączenie wydrukowanego dowodu zakupu). Zasady skorzystania z prawa

odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki są regulowane odrębnie w ramach relacji między

Klientem a kredytodawcą, z którym Klient zawarł umowę o kredyt konsumencki.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez ForMor Polska Wioletta Strauchold jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji.

3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka

Prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym.

IX. ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1

Kodeksu cywilnego.

2. ForMor Polska Wioletta Strauchold może dokonać zmiany

niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem postanowień Regulaminu które dotyczą Klientów niebędących Konsumentami i mogą ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą

elektroniczną przez ForMor Polska Wioletta Strauchold wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a ForMor Polska Wioletta Strauchold lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu sprzedaży Produktów lub świadczenia usług spowodowana wyłącznie

względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu sprzedaży Produktów lub świadczenia usług, do których stosują się

postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez

ForMor Polska Wioletta Strauchold dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, ForMor Polska Wioletta Strauchold udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym

4. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i ForMor Polska Wioletta Strauchold przed zmianą Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów

niebędących Konsumentami.

2. ForMor Polska Wioletta Strauchold przysługuje prawo odstąpienia

od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej

zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do ForMor Polska Wioletta Strauchold.

3. Ani ForMor Polska Wioletta Strauchold ani jego pracownicy,

upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego

podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie

szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności ForMor Polska Wioletta Strauchold , jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników,

odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1000 (jednego tysiąca) złotych.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy ForMor Polska Wioletta Strauchold , a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na

siedzibę ForMor Polska Wioletta Strauchold.

6. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami ForMor Polska Wioletta Strauchold może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Postanowienia ust. 1-6 powyżej, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi

prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na

podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt VII Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2022 r.

2. Umowy zawierane przez ForMor Polska Wioletta Strauchold zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z

potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt

specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo

utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

4. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przezForMor Polska Wioletta Strauchold lub jego kontrahentów, w

szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego, wchodzące w jego skład elementy

graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i

przysługują ForMor Polska Wioletta Strauchold lub podmiotom, z

którymi ForMor Polska Wioletta Strauchold zawarła odpowiednie

umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z

Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Serwisu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

5. ForMor Polska Wioletta Strauchold zapewnia środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich

rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL …., skąd

Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

7. ForMor Polska Wioletta Strauchold informuje, że korzystanie z

Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne

właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony

przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy

ForMor Polska Wioletta Strauchold a Konsumentem, na mocy

prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Załącznik nr 1 – przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres:

ForMor Polska Wioletta Strauchold  ul. Leśna 84, 05-119 Józefów

Sz. P.Wioletta Strauchold  

ul. Leśna 84 

05-119 Józefów

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy:

___________________________________________________________________________________

Numer zamówienia:

___________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

___________________________________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów):

___________________________________________________________________________________

Data:

______________________________________

Podpis konsumenta(-ów): (tylko jeżeli

formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

______________________________

(*) Niepotrzebne skreślić

Kontynuuj zakupyTwój koszyk jest obecnie pusty!